1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ثبت موسسات قرض الحسنه

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

ثبت موسسات قرض الحسنه

راهنمای ثبت صندوق قرض الحسنه - مدارک مورد نیاز ثبت موسسه قرض الحسنه
صندوق های قرض الحسنه به صورت موسسه قرض الحسنه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پس از کسب موافقت از نیروی انتظامی به صورت زیر به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه قرض الحسنه:
١- دو جلد اساسنامه که به امضای موسین رسیده باشد.
2- دو برگ تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری
٣- مجوز ثبت موسسه از نیروی انتظامی
٤- شناسنامه موسسین , هیات امنا , هیات مدیره , بازرسین.

روش ثبت یک موسسه قرض الحسنه
١- دوجلد اساسنامه که تمام صفحات آن به امضای موسسین و هیات امنا و هیات مدیره رسیده باشد و  صورتجلسات ضمیمه اساسنامه که اعضای هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین مشحص شده و به امضای آنان رسیده باشد و تقاضانامه ثبت موسسات خصوصی تکمیل و به امضا موسسین و هیات امنا و هیات مدیره رسیده باشد.
2- فتوکپی شناسنامه موسسین واعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره و بازرسین درمراجع ذیصلاح برابراصل شود .
3- پس ازتهیه مدارک فوق الذکر آن ها رابه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تحویل دهید .

یک نفر ازاعضا هیات مدیره یا هیات امنا یا وکیل رسمی شرکت با دردست داشتن مدارک فوق الذکر برای تعیین نام به قسمت تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید

4- مسئول تعیین نام یکی از نام ها را که دارای معنا و مفهوم خاص باشد و نیز سابقه ثبت نداشته باشد را انتخاب و درروی برگ تقاضانامه درج می نماید و بایستی موافقت بااین نام ازمسئولین اداره ثبت شرکتها اخذ گردد.

5- در تاریخ معین شده در برگ رسید به قسمت اعلام نتیجه مراجعه شود کارشناس مربوطه برای ثبت موسسه قرض الحسنه نیاز به استعلام دارد و نسبت به استعلام از نیروی انتظامی اقدام می نماید و شماره و تاریخ استعلام را به ذینفع جهت پیگیری بعدی تسلیم می نماید.

6- پس از گذشت مدتی بایستی با هماهنگی قبلی به اداره استعلام شونده مراجعه و فرم های مربوطه توسط موسسین و اعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره کامل شود و اداره مذکور پس از بررسی صلاحیت متقاضیان موافقت با ثبت موسسه قرض الحسنه را کتبا به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نماید.

7- کارشناس اداره ثبت شرکتها پس از وصول مراتب موافقت اداره استعلام شونده نسبت به تهیه آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه اقدام می نماید.

تذکر: ١- در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس چند نسخه کپی از آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه تهیه نمایید تا در هنگام تحویل آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی می شود که تا زمان انتشار روزنامه رسمی از این آگهی مهر شده می توان استفاده قانونی کرد.

٢- موسسات نیز مانند شرکتها می توانند دفاتر روزنامه وکل و دارایی داشته باشند و در این صورت لازم است که دفاتر مزبور تهیه و باارائه آگهی روزنامه رسمی مالیاتی اقدام نمایید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید 88888273

فایل های مربوطه:

مقالات

اطلاعات ثبت

لطفا شماره ره گیری نامه خود را در جعبه زیر وارد نمایید