021-910-99-097

رتبه مشاوران درگروه خدمات مدیریت

فهرست مطالب

رتبه مشاوران درگروه خدمات مدیریت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع صادر کننده رتبه ، برای رتبه بندی بهتر شرکت های درخواست کننده تخصص های مختلف را در گروه های متفاوت تقسیم بندی کرده است. هر یک از این گروه ها خود شامل تخصص های گوناگونی می باشند که در نهایت رتبه بندی مشاور بر اساس این تخصص ها صورت می پذیرد. رتبه بندی شرکت های مشاور با توجه به رشته ی فعالیت هر شرکت در گروه های زیر امکان پذیر است.

• گروه شهرسازی و معماری

• گروه راه و ترابری

• گروه مهندسی آب

• گروه مطالعات کشاورزان

• گروه انرژی

• گروه ارتباطات و فن آوری اطلاعات

• گروه صنعت

• گروه معدن

• گروه نفت و گاز

• گروه آمار

• گروه میراث فرهنگی

• گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

• گروه خدمات مدیریت

• گروه تخصص های مشترک

شرکت های متقاضی دریافت رتبه مشاور، با توجه به تخصصی که دارند در زیر گروه مربوطه برای دریافت رتبه اقدام خواهند کرد.

گروه خدمات مدیریت

5 تخصص گروه مدیریت در رتبه بندی مشاوران و موضوع فعالیت هر یک به شرح زیر میباشد:

تخصص مدیریت عمومی

خدمات مشاوره ای، راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش وکمک های عملیاتی است که در رابطه با موضوعاتی همچون خط مشی، استراتژی و برنامه ریزی کسب و کار، فرآیندها و ساختارهای سازمانی، سیستم های مدیریتی و بطور کلی تکنیک ها و روش هایی که برای مدیریت بهتر یک سازمان مورد نیاز می باشند.

تخصص مدیریت مالی

خدمات مشاوره ای، راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش و کمک های عملیاتی است که در رابطه با موضوعاتی همچون مدیریت مالی، تحلیل ترکیب سرمایه و نقدینگی، مشاوره امور مالی و مالیاتی و طراحی و تدوین سیستم های حسابداری و حسابرسی و مالی و سایر موضوعاتی که ماهیت مالی دارند می باشند. به جز: خدمات مشاوره مدیریت کوتاه مدت سبد سرمایه گذاری که معمولا بوسیله کارگزاران و واسطه های مالی انجام می شود.

تخصص مدیریت بازاریابی

خدمات مشاوره ای، راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش وکمک های عملیاتی است که در رابطه با استراتژی ها و عملیات بازاریابی یک سازمان شامل تحلیل و تدوین استراتژی بازاریابی، سیاست گذاری چگونگی ارائه محصولات، مسائل مربوط به رقباء، بخش بندی بازار، استراتژی های بازاریابی، بازارسازی و کلیه عملیات مربوط به تدوین بازاریابی در یک سازمان را شامل باشد. به جز: خدمات روابط عمومی و تبلیغات.

تخصص مدیریت منابع انسانی

خدمات مشاوره ای، راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش و کمک های عملیاتی است که در رابطه با خط مشی مدیریت، استراتژی وبرنامه ریزی منابع انسانی، طرح ریزی توسعه منابع انسانی و کلیه موضوعاتی که برای مدیریت بهتر منابع انسانی در یک سازمان مورد نیاز می باشند.

تخصص مدیریت تولید

خدمات مشاوره ای، راهنمایی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش و کمک های عملیاتی است که در ارتباط با کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید، انواع سیستم های تولید، تعمیرات و نگهداری، توسعه و تکوین محصول و سایر موضوعاتی که برای مدیریت بهتر تولید در یک سازمان مورد نیاز می باشد. به جز: خدمات مشاوره ای فنی فرآیندهای صنعتی.

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور گروه خدمات مدیریت

قوانین تشخیص صلاحیت مشاوران برای پرسنل امتیاز آور شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ،در هر حوزه تخصصی ،امتیاز و اولویت در نظر گرفته است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت می تواند سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت شود

. به طور مشخص برای اخذ رتبه ۳ مشاور باید مدیرعامل یا سرگروه، دارای اولویت ۱ باشد، یکی از افراد امتیازآور الزاما، دارای مدرک تحصیلی با اولویت ۲ باشد و یکی از اعضای شرکت فارغ التحصیل یکی رشته ی تحصیلی با اولویت ۳باشد.

در فرایند اخذ رتبه مشاور در گروه خدمات مدیریت ، اولویت ۱ دارای بالاترین اولویت است و اولویت ۳ پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی مدیریت عمومی

 • ضریب اولویت ۱: مدیریت بازرگانی، مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت اجرایی، MBA، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)
 • ضریب اولویت ۲: مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، مدیریت بازاریابی و بین المللی، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، تکنولوژی و تولید، مدیریت (سایر گرایش ها)، مهندسی صنایع (سایر گرایش ها)
 • ضریب اولویت ۳: اقتصاد بازرگانی، اقتصاد (سایر گرایش ها)

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی مدیریت مالی

 • ضریب اولویت ۱: مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی،
 • ضریب اولویت ۲: حسابداری، اقتصاد بازرگانی، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، MBA، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)، اقتصاد (سایر گرایش ها)
 • ضریب اولویت ۳: مدیریت بازرگانی، مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت (سایر گرایش ها)، تکنولوژی و تولید، مدیریت بازاریابی و بین المللی، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی صنایع (سایر گرایش ها)

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی مدیریت بازاریابی

 • ضریب اولویت ۱: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و بین المللی، مدیریت اجرایی، MBA
 • ضریب اولویت ۲: اقتصاد بازرگانی، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی
 • ضریب اولویت ۳: مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، حسابداری، مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت (سایر گرایش ها)، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)، تکنولوژی و تولید، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی صنایع (سایر گرایش ها)، اقتصاد (سایر گرایش ها)

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی مدیریت منابع انسانی

 • ضریب اولویت ۱: مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش عالی
 • ضریب اولویت ۲: مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، MBA ، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)
 • ضریب اولویت ۳: اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازاریابی و بین المللی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، مدیریت (سایر گرایش ها)، تکنولوژی و تولید، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی صنایع (سایر گرایش ها)، اقتصاد (سایر گرایش ها)، جامعه شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی مدیریت تولید

 • ضریب اولویت ۱: مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، تکنولوژی و تولید، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)، مهندسی صنایع (سایر گرایش ها)
 • ضریب اولویت ۲: مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، MBA
 • ضریب اولویت ۳: مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، حسابداری، اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازاریابی و بین المللی، مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، مدیریت (سایر گرایش ها)، اقتصاد (سایر گرایش ها)

پیش تر در مقاله ای با عنوان رتبه مشاور ، توضیحاتی درخصوص شرایط اخذ رتبه مشاورارائه شد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود .

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا