021-910-99-097

ثبت شرکت

شرکت توافقی است میان دو یا چند فرد حقیقی یا حقوقی که با اهداف مشترک ، گرد هم آمده اند تا توانایی و سرمایه های خود را جهت رسیدن به هدف مورد نظر و کسب سود و منفعت به اشتراک گذارند ، آنها براساس قانون موظفند تمام جزئیات شراکتی که بین آنها شکل گرفته را در قالب قراردادی تعریف و طی تشریفاتی نزد مراجع قانونی ثبت نمایند .

شرکت چیست ؟

ریشه کلمه شرکت از واژه شَرَک به معنای شراکت و همکاری گرفته شده است ودر معنی ، اشاره به همکاری دو یا چند نفر برای تحقق یک هدف و برخورداری از منافع آن دارد. از منظر حقوقی شرکت نوعی قرارداد است که با توجه به شرایط و ضوابطی که در قانون تعریف شده است بین شرکا منعقد می شود .این قرارداد شامل تعیین تمام جزئیات از جمله: اسم شرکت، نوع شرکت، اساسنامه شرکت، تعداد شرکا، یا سهام داران شرکت، مقدار سرمایه شرکت ، موضوع فعالیت شرکت، آدرس محل فعالیت شرکت و میباشد که این جزئیات در مرجع قانونی ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تائید ، ثبت وجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود.

شرکت چیست ؟

انواع شرکت

قانون شرکتها را در یک تقسیم بندی کلی، به دو نوع مدنی وتجاری تقسیم نموده . این دوشرکت ازحیث فلسفه وجودی تفاوت چندانی ندارند اما مشخصات و کارایی آنها متفاوت است.

1- شرکت مدنی

شرکت های مدنی تابع مقررات تصویب شده در قانون مدنی

می باشند. دریک شرکت مدنی اشخاص به طور مشاعی در اموال موضوع شرکت شریک هستند . یعنی اگر مالکیت یک یا چند مال، به طور مشاع میان دو یا چند شخص مشترک باشد، این شرکت یک شرکت مدنی است.

در شرکت های مدنی ، شرکا برطبق میزان سرمایه آورده خود در سود وزیان شرکت شریک هستند . نحوه اداره شرکت های مدنی برطبق شرایط توافق شده در شرکت می باشد . هر کدام از اعضایی که سرمایه بیشتری در شرکت داشته باشند مسئولیتی به همان نسبت بیشتر در شرکت خواهند داشت .

شرکت مدنی تا زمانی که شرکای شرکت صلاح بدانند پابرجاست و به حیات خود ادامه میدهد و در صورت تصمیم به منحل کردن آن با اکثریت آرا منحل خواهد شد.

یک شرکت مدنی شخص حقوقی به حساب نمی آید . چرا که این شرکت ها برطبق قانون تجارت ثبت نمی شوند .

معاملات انجام شده در شرکت های مدنی ، معاملاتی تجاری نیستند .

درشرکت های مدنی موضوع تابعیت و یک محل مشخص وجود ندارد . زیرا تنها افراد حقیقی می توانند دارای اقامتگاه و محل مشخص باشند .

تمامی اعضای شرکت مدنی نمایندگان شرکت می باشند .

یک شرکت مدنی درصورتی می تواند دارای ماهیت رسمی باشد که دفتراسناد رسمی به صورت قانونی به ثبت برسد .قابل ذکر است که تشکیل شرکتنامه به هیچ وجه دلیلی بر حقوقی بودن شرکت نیست .

2- شرکت تجاری

شرکت تجاری به شرکتی گفته می شود که اصولاً برای امور تجاری و بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود .

شرکتهای تجاری، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت ، جدای از شخصیت حقیقی یا حقوقی افراد موسس و تشکیل دهنده آن، دارای یک شخصیت حقوقی مستقل خواهند شد . بنابراین می تواند مستقلا به صورت قانونی و تحت حمایت قانون، اقدام به فعالیت نماید و از این پس تمامی فعالیت های آن به نام و حساب شرکت خواهد بود نه شریک خاصی از شرکت .همچنین اموال و آورده های شرکا به تملک این شخصیت حقوقی درمی آید.

انواع شرکتهای تجاری

انواع شرکتهای تجاری

1 – شرکت سهامی

در این شرکتها سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام با توجه به مبلغ اسمی آنهاست. شرکتهای سهامی به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم میشوند .

2 – شرکت با مسئولیت محدود

این نوع شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و وظایف هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

3 – شرکت تضامنی

این شرکت به منظور امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل می گیرد. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

4 – شرکت مختلط غیر سهامی

این نوع شرکت جهت امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام راه اندازی می شود. شریک ضامن مسئول کلیه دیونی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پدیدار شود , شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

5 – شرکت مختلط سهامی

شرکت مختاط سهامی میان چند شریک سهمی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی مسئول کلیه دیونی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت به وجود آیند.

6 – شرکت نسبی

شرکت نسبی به منظور امور تجارتی با نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بر اساس سرمایه آنها در شرکت است.

7 – شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که به منظور بهبود وضع مالی و اقتصادی و همچنین رفع احتیاجات مشترک شرکا جهت فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع تشکیل می شود.این شرکتها با ۷ هدف مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی با حداقل ۷ عضو تشکیل می شوند.

تعریف موسسه

قانون تجارت علاوه بر شرکتهای تجاری نوع دیگری از تشکیلات حقوقی با عنوان موسسات را برای انجام اموری که جنبه تجارتی ندارد از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن در نظر گرفته است که ماهیتی متفاوت با شرکتهای تجاری دارد .

مؤسسه یک تشکیلات با شخصیت حقوقی ، نام و هدف مشخص و مالکیت بخش عمومی یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو است که به فعالیت ها ی انتفاعی و غیرانتفاعی می پردازد و طرف معامله محسوب می شود.

موسسات ممکن است با عناوینی از جمله : کانون ، بنگاه ویا انجمن معرفی گردند .

فواید ثبت شرکت

هرشخص حقیقی که به صورت انفرادی اقدام به تجارت می کند، خود به تنهایی مسئول اجرای تمامی تعهدات کسب و کار خویش است و تمامی اموالش، ضامن کار او خواهد بود و در صورت ورشکستگی ، به تنهایی ضامن پرداخت تمامی بدهی ها می باشد؛ درحالی که در شرکتهای تجاری، شریک یا موسس شرکت تا حد محدودی نسبت به بدهی های شرکت مسئولیت خواهند داشت البته در شرکتهای تضامنی درصد مسئولیت شرکا به اندازه تمام بدهی های شرکت است .

یک شرکت برای حضورو فعالیت در مراجع رسمی مانند دادگاه ها و ادارات دولتی و یا شرکت در معاملات این مراجع مانند مزایده ها و مناقصه ها نیازمند ثبت قانونی میباشد

همچنین ثبت شرکت برای استفاده از تسهیلات ارائه شده مانند وام های بانکی و مزایای در نظر گرفته شده از سوی دولت الزامیست

ثبت قانونی شرکت نشان دهنده هویت و اعتبار آن میباشد وسایر شرکتها ، موسسات واشخاص ثالث تنها در صورتی حاضر به برقراری روابط مالی با یک شرکت و انجام معاملات با آن بوده که از وجود هویت قانونی آن شرکت مطمئن شوند .

قرارداد منعقد میان شرکای شرکت حاوی جزئیات شراکت آنها ، پس از ثبت شرکت رسمی بوده و هیچ یک از شرکا نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت میرسد اظهار بی اطلاعی نمایند و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود، استناد نمایند.

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص ثبت شرکت با مشاورین ما از طریق تماس تلفنی وواتس اپ در ارتباط باشید .

شماره های تماس
Search
پیمایش به بالا