021-910-99-097

رتبه مشاور گروه میراث فرهنگی

فهرست مطالب

رتبه مشاور گروه میراث فرهنگی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مرجع صادر کننده رتبه ، برای رتبه بندی بهتر شرکت های درخواست کننده تخصص های مختلف را در گروه های متفاوت تقسیم بندی کرده است. هر یک از این گروه ها خود شامل تخصص های گوناگونی می باشند که در نهایت رتبه بندی مشاور بر اساس این تخصص ها صورت می پذیرد. رتبه بندی شرکت های مشاور با توجه به رشته ی فعالیت هر شرکت در گروه های زیر امکان پذیر است.

• گروه شهرسازی و معماری

• گروه راه و ترابری

• گروه مهندسی آب

• گروه مطالعات کشاورزان

• گروه انرژی

• گروه ارتباطات و فن آوری اطلاعات

• گروه صنعت

• گروه معدن

• گروه نفت و گاز

• گروه آمار

• گروه میراث فرهنگی

• گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

• گروه خدمات مدیریت

• گروه تخصص های مشترک

شرکت های متقاضی دریافت رتبه مشاور، با توجه به تخصصی که دارند در زیر گروه مربوطه برای دریافت رتبه اقدام خواهند کرد.

گروه میراث فرهنگی

3 تخصص گروه میراث فرهنگی در رتبه بندی مشاوران و موضوع فعالیت هر یک به شرح زیر میباشد:

تخصص پژوهش های فرهنگی و معرفی

انجام مطالعات شناسایی، معرفی و تهیه اسناد و پرونده آثار منقول و غیرمنقول تاریخی و فرهنگی و بافت های تاریخی و میراث طبیعی و معنوی جهت ملی و جهانی و پژوهش های مربوط به میراث ملموس و ناملموس (از جمله: فنون و سبک های معماری، مرمت، مصالح و ساختارهای سنتی، ساختارهای شهری تاریخی، مردم شناسی و هنرهای سنتی) و تدوین

ضوابط مربوطه، برنامه ریزی کلان (راهبردی، امکانسنجی، مهندسی ارزش) میراث فرهنگی، مناظر فرهنگی تاریخی و اقتصاد میراث فرهنگی، تهیه طرح محتوایی و برنامه ریزی کالبدی موزه ای، نظارت بر نگهداری آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی، تهیه بانک اطلاعات و تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای مرتبط و نیز تهیه و طراحی بسته های آموزشی، مجلات و کتب و جزوات نتایج پژوهش های مرتبط.

تخصص حفاظت، مرمت، احیاء و بهره برداری آثار و بناهای تاریخی – فرهنگی و محوطه های باستانی – تاریخی

انجام مطالعات، پژوهش، شناسایی، مستندسازی، برنامه ریزی و تعیین حریم های حفاظتی، منظری و زیست محیطی بناهای تاریخی – فرهنگی و محوطه های باستانی – تاریخی و فن شناسی، آسیب شناسی و تهیه طرح حفاظتی رفع خطر، استحکام بخشی، مرمت و تهیه بناهای تاریخی فرهنگی و «کاربری بخشی» طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم احیا میراث طبیعی. تهیه پلان مدیریت و طرح های راهبردی محوطه های باستانی – تاریخی مشتمل بر انجام مطالعات ویژه باستان شناختی، مردمشناسی، زمین شناسی، دیرین شناسی، مستندنگاری و تهیه نقشه های رقومی خاص و برنامه ریزی های کلا ن هرگونه کاوش، برنامه ریزی حفاظت و ساماندهی یافته های باستان شناختی، امکان سنجی ثبت ملی و جهانی محوطه ها و ایجاد مراکز پژوهشی مرتبط و طراحی محتوایی احیاء محوطه ها، تدوین برنامه های مدیریت طرح و اجرا پروژه ها و نظارت بر اجرای طرح های مرتبط در حوزه بناها و محوطه ها.

تخصص حفاظت و احیا بافت های تاریخی – فرهنگی

انجام مطالعات، پژوهش، شناسایی، مستندسازی و تعیین و تدوین ضوابط حریم های حفاظتی، منظری و زیست محیطی مجموعه ساختارهای محله ای و بافت های تاریخی شهری و روستایی، تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل ها، برنامه ریزی، مدیریت، تهیه طرح های و طرح های مرتبط با حفاظت، «طرح های مدیریت بحران» راهبردی و رفع خطر اضطراری ساماندهی و احیا بافت های تاریخی شهری و روستایی و هویت بخشی به سیمای آن و طرح های مشارکت مردمی. معرفی ارزش های معماری و شهرسازی بافت های تاریخی کشور و تدوین برنامه های مدیریت طرح و اجرای پروژه های آن و نظارت بر اجرای طرح های مرتبط (رعایت راهبردها و ضوابط مصوب طرح های فرداست «طرح جامع شهری، ناحیه ای و ویژه» الزامی و لازم است و بایستی در کلیه بخش های مطالعات مذکور مد نظر قرار گیرد.)

اولویت رشته های تحصیلی برای اخذ رتبه مشاور گروه میراث فرهنگی

قوانین تشخیص صلاحیت مشاوران برای پرسنل امتیاز آور شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ،در هر حوزه تخصصی ،امتیاز و اولویت در نظر گرفته است. ضریب اولویت رشته های تحصیلی اعضای شرکت می تواند سبب کاهش یا افزایش امتیاز شرکت شود

. به طور مشخص برای اخذ رتبه ۳ مشاور باید مدیرعامل یا سرگروه، دارای اولویت ۱ باشد، یکی از افراد امتیازآور الزاما، دارای مدرک تحصیلی با اولویت ۲ باشد و یکی از اعضای شرکت فارغ التحصیل یکی رشته ی تحصیلی با اولویت ۳باشد.

در فرایند اخذ رتبه مشاور آمار اولویت ۱ دارای بالاترین اولویت است و اولویت ۳ پایین ترین اولویت را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است برای اخذ رتبه مشاور در دیگر گروه های مشاوره ای غیر از شهرسازی و معماری، این اولویت بندی می تواند تا اولویت ۵ هم وجود داشته باشد.

اولویتهای 1 الی 3 رشته های تحصیلی در رتبه بندی شرکت مشاور در تخصص گروه میراث فرهنگی به شرح زیر میباشد

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی پژوهش های فرهنگی

  • ضریب اولویت ۱: معماری، مرمت بناها و بافت های تاریخی، مرمت آثار تاریخی، باستان شناسی
  • ضریب اولویت ۲: فرهنگ و زبان های باستانی، انسان شناسی، دیرین شناسی، تاریخ، موزه داری، طراحی منظر،طراحیشهری، اقتصاد شهری
  • ضریب اولویت ۳: سازه-زلزله، معماری داخلی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، محیط زیست، طراحی محیط، اقتصاد، راه و ساختمان-عمران، زمین شناسی، نقشه برداری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، مردم شناسی، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی حفاظت، مرمت، احیا و بهره برداری آثار و بناهای تاریخی-فرهنگی و محوطه های باستانی-تاریخی

  • ضریب اولویت ۱: معماری، مرمت بناها و بافت های تاریخی، مرمت آثار تاریخی، باستان شناسی
  • ضریب اولویت ۲: سازه-زلزله، معماری داخلی، زمین شناسی
  • ضریب اولویت ۳: برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، محیط زیست، طراحی محیط، اقتصاد، راه و ساختمان-عمران، نقشه برداری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فرهنگ و زبان های باستانی، انسان شناسی، دیرین شناسی، تاریخ، موزه داری، طراحی منظر،طراحی شهری، اقتصاد شهری، تأسیسات-برق

اولویت رشته های تحصیلی درحوزه تخصصی حفاظت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی

  • ضریب اولویت ۱: معماری، مرمت بناها و بافت های تاریخی، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  • ضریب اولویت ۲: باستان شناسی، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، طراحی منظر، اقتصاد شهری، ترافیک، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، طراحی محیط
  • ضریب اولویت ۳: سازه-زلزله، تأسیسات-برق، محیط زیست، اقتصاد، راه و ساختمان-عمران، زمین شناسی، نقشه برداری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی

پیش تر در مقاله ای با عنوان رتبه مشاور ، توضیحاتی درخصوص شرایط اخذ رتبه مشاورارائه شد که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود .

شما میتوانید برای مشاوره درخصوص اخذ رتبه پیمانکاری ، مشاور و انفورماتیک و تامین پرسنل امتیاز آور در این زمینه ها با مشاورین گروه آسیا از طریق تماس تلفنی و واتس اپ در ارتباط باشید .

به اشتراک بگذارید
پیمایش به بالا